KINTETSU GAKKEN-NARA-TOMIGAOKA ST. KEIHANNA PLAZA

KINTETSU SHIN-HOSONO ST. & JR HOSONO ST. ATR(Keihanna Plaza Higashi)